Η πολιτική βασίζεται στην επιστήμη για να αντιμετωπίσει την πανδημία COVID-19. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις έχουν εναποθέσει μεγάλο μέρος της ευθύνης για την επικοινωνία και την επεξήγηση των επιλογών τους σε επιστημονικούς εμπειρογνώμονες. Δεδομένου του διακρατικού χαρακτήρα της πανδημίας, η ενωσιακή συνεργασία στον τομέα των επιστημονικών συμβουλών είναι κρίσιμη για τη συντονισμένη αντιμετώπιση της κρίσης και τη βελτιστοποίηση των επιστημονικών συμβουλών σε όλα τα κράτη μέλη.

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Δεδομένου ότι συγκροτήθηκε μηχανισμός επιστημονικών συμβουλών για να παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές στην Επιτροπή και να ενισχύει τη σύνδεση της χάραξης πολιτικής με τις επιστημονικές συμβουλές, πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της COVID-19;

2. Έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή ομάδα για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών να παράσχει δεοντολογική καθοδήγηση όσον αφορά ζητήματα ιδιαίτερης δεοντολογικής βαρύτητας, όπως η έκδοση πιστοποιητικών εμβολιασμού, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και οι δοκιμές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19; Ποια ήταν τα κύρια πορίσματα και οι συστάσεις της κατά τη διάρκεια της κρίσιμης αυτής περιόδου;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να δρομολογήσει ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τα μειονεκτήματα των επιστημονικών συμβουλών και των μηχανισμών παροχής δεοντολογικών συμβουλών κατά τους τελευταίους 18 μήνες, το επίπεδο ετοιμότητας της ΕΕ και την ικανότητα των υφιστάμενων δομών διαχείρισης κρίσεων ενώπιον καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας σε ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19;