Για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στα εμβόλια απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις, την έγκριση και τη διάθεση των εμβολίων στην ΕΕ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι παρασκευαστές εμβολίων δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι σε περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών. Δεν έχουν παρασχεθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη έννοια ή τις νομικές συνέπειες μιας ανεπιθύμητης ενέργειας εμβολίου.

1. Θα μπορούσε η Επιτροπή να ορίσει τον όρο «ανεπιθύμητες ενέργειες» στο πλαίσιο αυτό και να διευκρινίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες οι φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορούσαν να εξαιρεθούν πλήρως ή εν μέρει από την καταβολή αποζημιώσεων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς και οι οικογένειές τους θα μπορούσαν να αποζημιωθούν, εάν υποστούν ανεπιθύμητες ενέργειες ως αποτέλεσμα του εμβολιασμού;

2. Έχει εξετάσει η Επιτροπή την πιθανή σχέση μεταξύ της έλλειψης διαφάνειας σε αυτές τις συμβατικές ρήτρες και της επιφυλακτικότητας απέναντι στα εμβόλια σε ολόκληρη την ΕΕ και έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση του κοινωνιακού ζητήματος της επιφυλακτικότητας απέναντι στα εμβόλια, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές περιστάσεις και τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα της ΕΕ για την παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, δεδομένου ότι η έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία έγκρισης εμβολίων, σε συνδυασμό με την έλλειψη ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τις πιθανές παρενέργειές τους, θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στα εμβόλια;

Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003808/2021

1. Τα δικαιώματα των πολιτών εξακολουθούν να προστατεύονται πλήρως, Κατά τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών προαγοράς για εμβόλια κατά της νόσου COVID-19, η Επιτροπή διασφάλισε ότι συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ και ότι σέβονται και προστατεύουν πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών σύμφωνα με την οδηγία για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων(1). Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων, η ευθύνη εξακολουθεί να βαρύνει τους κατασκευαστές. Ο όρος «ανεπιθύμητες ενέργειες» δεν χρησιμοποιείται στην οδηγία για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων, καθώς αυτή προβλέπει οριζόντιους κανόνες για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων.

2. Η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στη διαφάνεια και τη λογοδοσία και, παρά τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχει δημοσιεύσει αναδιατυπωμένες εκδόσεις όλων των συμφωνιών στον ιστότοπό της(2). Η πολιτική εμβολιασμού αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, αλλά η Επιτροπή βοηθά τις χώρες της ΕΕ στον συντονισμό των πολιτικών και των προγραμμάτων τους. Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ειδικούς ιστοτόπους για να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια(3), τις διαπραγματεύσεις(4), τα εμβόλια και τον εμβολιασμό(5), ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια και τη διάθεση εμβολίων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε επίσης έκθεση η οποία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο σχετικά με τον εμβολιασμό(6).

3. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και το ECDC δρομολόγησαν μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της παρακολούθησης της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 στην ΕΕ/τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά τη διάθεσή τους στην αγορά(7)(8). Ο EMA και το ECDC θα συντονίζουν και θα επιβλέπουν από κοινού ορισμένες ανεξάρτητες και μεγάλης κλίμακας μελέτες παρατήρησης σε ολόκληρη την ΕΕ.
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=EL
(2) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_el#documents
(3) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-vaccines-making-sure-they-are-safe_el
(4) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_el
(5) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
(6) https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-launches-report-countering-online-vaccine-misinformation-eueea
(7) https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-join-forces-enhanced-post-marketing-monitoring-covid-19-vaccines-europe
(8) https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ema-and-ecdc-join-forces-enhanced-post-marketing-monitoring-covid-19-vaccines-europe