Καθώς η πανδημία COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά τον κλάδο του τουρισμού, των ταξιδιών και των μεταφορών, η οικονομική επιβίωση των πλέον ευάλωτων συμφεροντούχων έχει καταστεί βασικό στοιχείο για τη διατήρηση, τη διαφύλαξη και την αναζωογόνηση του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και των πολιτών στην ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων ευνοούν σαφώς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται να προσκρούει στην πολιτική της ΕΕ για τη στήριξη κυρίως των ΜΜΕ, όπως πράττουν πολλά άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων.

1. Γιατί η Επιτροπή εστιάζει στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις;

2. Οι κρατικές ενισχύσεις, με τη μορφή χρηματοδοτικών εισφορών σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, μπορούν να στρεβλώσουν τους ίσους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και να αποβούν επιζήμιες για την ευημερία των καταναλωτών. Με βάση τα ανωτέρω, πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να αναλύσει τις επιπτώσεις της COVID-19 σε εταιρείες με έδρα στην ΕΕ, όπως η Ellinair, και να αποτρέψει την εμφάνιση αποκλίσεων λόγω των διαφορετικών εθνικών κριτηρίων;

3. Η περιφερειακή αεροπορική εταιρεία Ellinair υπέβαλε αίτηση για κρατική ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων «για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα» – εν προκειμένω από την κρίση COVID-19. Δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης της εταιρείας, αλλά και της σημασίας της για την εθνική οικονομία της Ελλάδας και για την τοπική οικονομία της Μακεδονίας, προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να επισπευσθεί η διαδικασία έγκρισης;