Εδώ και μήνες, το WhatsApp βομβαρδίζει τους χρήστες με εξαιρετικά επιθετικά και επαναλαμβανόμενα αναδυόμενα μηνύματα, με σκοπό να τους αναγκάσει να αποδεχθούν τους νέους όρους χρήσης του και τη νέα πολιτική του περί ιδιωτικότητας. Η εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες ότι θα διακόψει την πρόσβασή τους στην εφαρμογή και τις λειτουργίες της, εάν δεν αποδεχθούν τους νέους όρους.

1. Ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή για να προστατεύσει τους καταναλωτές της ΕΕ από αδικαιολόγητες πιέσεις με τη μορφή επανειλημμένων και ενοχλητικών γνωστοποιήσεων που υπονομεύουν την ελευθερία επιλογής τους και συνιστούν ουσιαστικά παραβίαση της οδηγίας της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές;

2. Λόγω της αδιαφάνειας των γνωστοποιήσεων του WhatsApp, οι καταναλωτές δεν ενημερώνονται δεόντως για κάθε συγκεκριμένη χρήση ούτε έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ως προς το αν τα δεδομένα τους θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για κάθε σκοπό. Ποιες δράσεις έχουν αναλάβει η Επιτροπή και τα όργανα τα οποία διαθέτει για τη διαχείριση δεδομένων, ποια είναι η στρατηγική τους σε σχέση με αυτές τις πρακτικές και πώς έχει ενισχυθεί η συγκατάθεση του καταναλωτή με πρακτικούς και εφαρμόσιμους όρους;

3. Διαθέτει η Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία ότι τα μεταδεδομένα των χρηστών της ΕΕ μεταβιβάζονται χωρίς τη συγκατάθεσή τους στο πλαίσιο των νέων όρων χρήσης;